Informacja odnośnie przetwarzania danych osobowych dla kontrahentów

W ramach naszej relacji biznesowej z Państwem musimy przetwarzać Państwa dane osobowe. Dbając o przejrzystość przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych przesyłamy w załączeniu krótką informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych partnerów biznesowych:

 

 1. Administrator danych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Danych osobowych zebranych od Państwa jest Abakus Systemy Teleinformatyczne  Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsko-Biała, ul. Działowa 8a

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się listownie kierując korespondencję na adres Inspektor Ochrony Danych ul. Działowa 8a, 43-300 Bielsko-Biała, bądź na adres e-mail: iod@abakus.net.pl

 1. Kategorie przetwarzanych danych osobowych, cel przetwarzania i podstawa prawna

W ramach relacji biznesowych z kontrahentami, możemy przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

 • Komunikacji na temat produktów, usług i projektów, np. w celu obsługi zapytań od kontrahentów,
 • Inicjowania i zarządzania relacjami z kontrahentami i utrzymywania relacji biznesowych, np. w celu obsługi zamówień na produkty lub usługi w tym dokonywania dostaw, realizacji płatności oraz do celów księgowości,
 • Przeprowadzania ankiet zadowolenia klientów, kampanii marketingowych, analiz rynku, konkursów i innych działań promocyjnych,
 • Monitorowania należności oraz dochodzenie lub obrona roszczeń w sprawach dotyczących współpracy,
 • Zapewnienia zgodności z obowiązkami prawnymi (np. prowadzenie dokumentacji finansowo- księgowej).

Dla wyżej wymienionych celów, możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

 • nazwę/imię i nazwisko, nazwę firmy lub działalności,
 • kod identyfikacyjny (np. kod klienta/dostawcy),
 • adres i dane kontaktowe (np. ulica, numer domu, kod pocztowy, adres e-mail, telefon),
 • inne dane identyfikacyjne (NIP, REGON, numer rejestracji działalności, numer dowodu osobistego lub PESEL),
 • dane bankowe (np. numer rachunku, nazwa banku),
 • dane organizacyjne (np. stanowisko/funkcja, przełożony),
 • dane podstawowe z umów (np. data zawarcia, numer umowy, przedmiot umowy, czas trwania, wartość lub cena przedmiotu umowy, warunki realizacji usługi, cech charakterystyczne towarów),
 • informacje dotyczące realizowanych transportów i przesyłek,
 • numery, daty,   wartości   i   treści   faktur   oraz   innych   dokumentów finansowo-księgowych.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do osiągnięcia wyżej wymienionych celów, w tym realizacji umowy lub czynności poprzedzających zawarcie umowy z kontrahentami.

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) (w przypadku uzyskania zgody) lub art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO, tj. gdy:

 • Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest podmiot danych lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
 • Przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby trzeciej.
 1. Udostępnianie danych osobowych

Możemy udostępnić Państwa dane osobowe do uzasadnionych celów:

 • Podmiotom współpracującym, w przypadku, gdy udostępnienie jest niezbędne do prawidłowego działania podmiotu lub realizacji  umowy,
 • Innym podmiotom w przypadku, kiedy zostaniemy do tego zobowiązani, na przykład zgodnie z obowiązującym nakazem sądowym lub przepisami prawa,
 • Innym podmiotom w przypadku otrzymania zgody osoby,
 • Dostawcom usług, którzy przetwarzają dane na wyłączne na nasze polecenie i są na podstawie umowy zobowiązane do ochrony powierzonych im danych.
 1. Okres przechowywania

Państwa dane osobowe zostaną usunięte, jeśli przechowywanie danych osobowych nie jest już konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane i w przypadku braku prawnych obowiązków w zakresie ich przechowywania (jak np.  przepisy podatkowe) lub jeśli upłynęły okresy przedawnienia roszczeń z zawartych umów.

 1. Przysługujące prawa

Mają Państwo prawo do:

 • uzyskania od nas osobowych potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące Państwa dane osobowe oraz do uzyskania dostępu do tych danych,
 • sprostowania błędnych danych osobowych i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie (jeśli przetwarzanie danych osobowych jest oparte na Państwa zgodzie). Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem.