Wymagania techniczne

Warunki świadczenia serwisu dla systemu SWD-ST-PSP 2.5 na poziomie SLA 97% lub 98,5% (od 2016 roku)

Poniżej przedstawiono wymagania, których spełnienie przez właściwą Komendę Powiatową lub Miejską umożliwia podpisanie umowy w zakresie SLA 97% lub 98,5%.

Wymagania organizacyjno-techniczne wpływające na możliwość wykonania umowy

 1. Wymagany jest stały dostęp zdalny do serwera bazy danych oraz komputerów, na których zainstalowane są komponenty składowe systemu SWD-ST-PSP 2.5 . Dostęp zdalny może być zrealizowany z wykorzystaniem protokołu RDP lub systemu TeamViewer(dostarczanego przez Abakus). Konfiguracja portów dostępowych wg ustalenia z Zamawiającym. W przypadku aplikacji TeamViewer możliwa jest taka konfiguracja , aby do połączenia nie wykorzystywana była sieć internet(połączenie bezpośrednie wewnątrz sieci PSP)
 2. Zapewnienie stałego dostępu do jednego źródła czasu w ramach województwa – adres serwera czasu musi być identyczny dla każdej z komend powiatowych/miejskich w danym województwie.
 3. Do celu monitoringu systemu SWD-ST-PSP 2.5 każdy powiat musi udostępnić ruch sieciowy wychodzący i przychodzący dla określonych poniżej portów. Ruch ten będzie skierowany do serwerów systemu monitorowania Master oraz Failover(serwery te będą zlokalizowane w sieci OST112):
  1. TCP 23560
  2. TCP 135, 139
  3. UDP 137, 138
  4. UDP 161 i 162
  5. TCP 443, 445
  6. TCP 3050,3051
 4. Warunek organizacyjny, nie dotyczy bezpośrednio KP/KM PSP: Abakus musi mieć zapewniony dostęp sieciowy do serwerów monitorowania Master i Failover. Serwer monitorowania podstawowy(master) i zapasowy(failover) muszą mieć zapewnioną między sobą „widoczność” na poziomie sieci. Ruch sieciowy wychodzący i przychodzący dla określonych portów pomiędzy serwerem Master i Failover prowadzony jest na portach:
  1. TCP 23570
  2. TCP 135
  3. TCP 443

Wspólne wymagania w stosunku do infrastruktury właściwej Komendy Powiatowej lub Miejskiej PSP – wymagania zalecane(optymalne).

 1. Komenda powiatowa / miejska musi mieć wydzielony serwer(serwery) tylko dla potrzeb wykorzystania systemu SWD-ST-PSP 2.5.
 2. System operacyjny ww. serwerów to Microsoft Windows 2016 x64 lub nowszy
 3. System operacyjny stacji klienckich to Windows 10/11 (x86 lub x64)
 4. Systemy operacyjne dla serwera i stacji klienckiej muszą się prawidłowo i bez błędów uruchamiać na platformie sprzętowej przeznaczonej dla SWD-ST-PSP 2.5
 5. Spełnienie wskazanych tutaj wymagań zapewnia uruchomienie i sprawne działanie wszystkich funkcji systemu SWD-ST-PSP 2.5. W przypadku wszelkich odstępstw od podanych wymagań nie gwarantujemy uzyskania oczekiwanej jakości użytkowania, lecz nie wykluczamy poprawnego działania systemu przez większość czasu.

Wymagania dla komend z 1 JRG

(maksymalnie 7 użytkowników regularnie pracujących w systemie)

Serwer będzie obsługiwał zadania tylko dla bazy danych i usług składowych SWD-ST-PSP 2.5. Klienci korzystają z plików EXE uruchamianych na lokalnych stacjach klienckich. Zalecane jest aby pliki EXE były udostępniane z tego serwera poprzez wspólny zasób sieciowy.

Zasoby sprzętowe serwera muszą zapewniać:

 1. Posiadanie min. 4 rdzeni logicznych na potrzeby systemu operacyjnego oraz usług składowych systemu SWD-ST-PSP 2.5
 2. Posiadanie min. 8 GB RAM na potrzeby systemu operacyjnego oraz usług składowych systemu SWD-ST-PSP 2.5
 3. Posiadanie zespołu dyskowego serwera z macierzą w trybie RAID1@SSD lub macierz w trybie RAID10@SSD (wymaganie optymalne)
 4. Wydajność zespołu dyskowego musi zapewniać:
  1. Odczyt/zapis plików o wielkości 4kB – 65000 / 76000 KB/s
  2. Wartość parametru dla Sequential Odczyt/Zapis – 60000/90000 (RAID1) lub 120000 / 180000 KB/s (RAID10)
  3. Wartość parametru dla Random Odczyt/Zapis – 800/1400 IOPS (RAID1) lub 1200 / 1800 IOPS (RAID10)
 5. Posiadanie sprawnego i działającego modułu BBU (Battery Backup Unit ) w kontrolerze macierzy RAID1/10, na której umiejscowiona jest baza danych systemu SWD-ST-PSP 2.5
 6. W przypadku potrzeby uruchomienia sesji terminalowych konieczne jest zwiększenie zasobów serwera o 2 rdzenie logiczne dla każdego użytkownika korzystającego z pełnej funkcjonalności (SWD-ST, MapaST3) lub 1 rdzeń logiczny jeśli nie jest używany stale moduł Mapa-ST3. Dodatkowo konieczne rozszerzenie serwera o dodatkowe 2 GB RAM dla każdego kolejnego użytkownika zdalnego.
 7. W przypadku przekroczenia łącznej liczby użytkowników regularnie pracujących w systemie ponad 7-miu, konieczna jest indywidualna ocena infrastruktury, tak aby optymalnie dopasować wymagania do występującego obciążenia.
 8. W powyższych obliczeniach nie ujęto incydentalnego korzystania z systemu, np.  przez pracowników biurowych nie związanych z czynnościami operacyjnymi. Traktowane jest ono jako nie mające wpływu na wydajność systemu.

Wymagania sprzętowe dla komend z 2-6 JRG

(maksymalnie 12 użytkowników regularnie pracujących w systemie)

Serwer będzie obsługiwał zadania dla bazy danych, usług składowych SWD-ST-PSP 2.5 oraz sesji terminalowych dla klientów z oddalonych lokalizacji. Klienci lokalni (w ramach sieci LAN) korzystają z plików EXE uruchamianych na lokalnych stacjach klienckich. Pliki EXE mogą być udostępniane z tego serwera poprzez wspólny zasób sieciowy.

Zasoby sprzętowe serwera muszą zapewniać:

 1. Posiadanie min. 4 rdzeni logicznych na potrzeby systemu operacyjnego oraz usług składowych systemu SWD-ST-PSP 2.5
 2. Posiadanie wielokrotności 2 rdzeni logicznych dla każdego użytkownika sesji terminalowej w pełnej funkcjonalności (SWD-ST + MapaST3) lub 1 rdzeń logiczny jeśli nie jest używany stale moduł Mapa-ST3.
 3. Posiadanie min. 8 GB RAM na potrzeby systemu operacyjnego oraz usług składowych systemu SWD-ST-PSP 2.5
 4. Posiadanie wielokrotności 2 GB RAM dla każdego użytkownika sesji terminalowych
 5. Posiadanie zespołu dyskowego serwera z macierzą w trybie RAID1@SSD lub macierz w trybie RAID10@SSD (wymaganie optymalne)
 6. Wydajność zespołu dyskowego musi zapewniać:
  1. Odczyt/zapis plików o wielkości 4kB – 65000 / 76000 KB/s
  2. Wartość parametru dla Sequential Odczyt/Zapis – 120000 / 180000 KB/s (RAID10)
  3. Wartość parametru dla Random Odczyt/Zapis –1200 / 1800 IOPS (RAID10)
 7. Posiadanie sprawnego i działającego modułu BBU (Battery Backup Unit ) w kontrolerze macierzy, na której umiejscowiona jest baza danych systemu SWD-ST 2.5
 8. W trybie użytkownika zdalnego dla wykorzystania podstawowego stylu graficznego aplikacji SWD-ST, Zestawienia-ST, Mapa-ST dla sesji terminalowych musi być zainstalowana funkcja systemu Windows Server – Desktop Experience
 9. W trybie użytkownika zdalnego dla wykorzystania wszystkich styli graficznych aplikacji SWD-ST-PSP, Zestawienia-ST, Mapa-ST oraz pełnej akceleracji sprzętowo/graficznej dla sesji terminalowych musi być zainstalowana rola systemu operacyjnego Windows – RemoteFX (wymagania sprzętowe dla wykorzystania roli RemoteFX pod adresem internetowym: https://technet.microsoft.com/pl-PL/library/ff817602%28WS.10%29.aspx )
 10. W przypadku przekroczenia łącznej liczby użytkowników regularnie pracujących w systemie ponad 12-tu, konieczna jest indywidualna ocena infrastruktury, tak aby optymalnie dopasować wymagania do występującego obciążenia.
 11. W powyższych obliczeniach nie ujęto incydentalnego korzystania z systemu, np.  przez pracowników biurowych nie związanych z czynnościami operacyjnymi. Traktowane jest ono jako nie mające wpływu na wydajność systemu.

Wymagania sprzętowe dla komend z 7 i więcej JRG

(maksymalnie 20 użytkowników regularnie pracujących w systemie)

Należy obowiązkowo zastosować rozdzieloną maszynę dla serwera bazy danych i usług składowych oraz dla sesji terminalowych.

Serwer bazy danych i usług składowych SWD-ST-PSP 2.5

Serwer będzie obsługiwał zadania dla bazy danych i usług składowych SWD-ST-PSP 2.5 . Klienci lokalni (w ramach sieci LAN) korzystają z plików EXE uruchamianych na lokalnych stacjach klienckich. Pliki EXE mogą być udostępniane z tego serwera poprzez wspólny zasób sieciowy.

 1. Zasoby sprzętowe serwera muszą zapewniać:
  1. Posiadanie min. 4 rdzeni logicznych na potrzeby systemu operacyjnego oraz usług składowych systemu SWD-ST-PSP 2.5
  2. Posiadanie min. 8 GB RAM na potrzeby systemu operacyjnego oraz usług składowych systemu SWD-ST-PSP 2.5
  3. Posiadanie zespołu dyskowego serwera z macierzą w trybie RAID1@SSD lub macierz w trybie RAID10@SSD (wymaganie optymalne)
  4. Wydajność zespołu dyskowego musi zapewniać:
   1. Odczyt/zapis plików o wielkości 4kB – 80000/88000 KB/s
   2. Wartość parametru dla Sequential Odczyt/Zapis – 400000 / 200000 KB/s
   3. Wartość parametru dla Random Odczyt/Zapis – 10000 / 14000 IOPS
 1. Posiadanie sprawnego i działającego modułu BBU (Battery Backup Unit ) w kontrolerze macierzy, na której umiejscowiona jest baza danych systemu SWD-ST-PSP 2.5
 2. Organizacja zasobów dyskowych serwera Systemu SWD-ST 2.5 w zakresie obsługi plików bazy danych Systemu musi być przygotowana w taki sposób, aby pliki bazy danych Systemu SWD-ST 2.5 były rozdzielone od plików systemu operacyjnego oraz stronicowania na różnych, fizycznych dyskach twardych.

Serwer sesji terminalowych

Serwer będzie obsługiwał zadania sesji terminalowych dla klientów z oddalonych lokalizacji.

Zasoby sprzętowe serwera muszą zapewniać:

 1. Posiadanie 4 rdzeni logicznych na potrzeby systemu operacyjnego
 2. Posiadanie wielokrotności 2 rdzeni logicznych dla każdego aktywnego użytkownika w pełnej funkcjonalności (SWD-ST+Mapa-ST3) lub 1 rdzenia logicznego jeśli nie jest używany stale moduł Mapa-ST3.
 3. Posiadanie 6 GB RAM potrzeby systemu operacyjnego
 4. Posiadanie wielokrotności 1,5 GB RAM dla każdego aktywnego użytkownika zdalnego.
 5. Posiadanie systemu dyskowego serwera wyposażonego w dyski w układzie RAID1@SSD lub RAID10@SAS o następujących parametrach minimalnych:
  1. Odczyt/zapis plików o wielkości 4kB – 65000/76000 KB/s
  2. Wartość parametru dla Sequential Odczyt/Zapis – 120000 / 180000 KB/s
  3. Wartość parametru dla Random Odczyt/Zapis – 12000 / 1800 IOPS
 6. Posiadanie sprawnego i działającego modułu BBU (Battery Backup Unit ) w kontrolerze macierzy, na której umiejscowiona jest baza danych systemu SWD-ST-PSP 2.5
 7. Dla wykorzystania podstawowego stylu graficznego aplikacji SWD-ST, Zestawienia-ST, Mapa-ST dla sesji terminalowych musi być zainstalowana funkcja systemu Windows Server – Desktop Experience
 8. Dla wykorzystania wszystkich styli graficznych aplikacji SWD-ST, Zestawienia-ST, Mapa-ST oraz pełnej akceleracji sprzętowo/graficznej dla sesji terminalowych musi być zainstalowana rola systemu operacyjnego Windows – RemoteFX (wymagania sprzętowe dla wykorzystania roli RemoteFX pod adresem internetowym: https://technet.microsoft.com/pl-PL/library/ff817602%28WS.10%29.aspx )
 9. W przypadku przekroczenia łącznej liczby użytkowników regularnie pracujących w systemie ponad 20-tu, konieczna jest indywidualna ocena infrastruktury, tak aby optymalnie dopasować wymagania do występującego obciążenia.
 10. W powyższych obliczeniach nie ujęto incydentalnego korzystania z systemu, np.  przez pracowników biurowych nie związanych z czynnościami operacyjnymi. Traktowane jest ono jako nie mające wpływu na wydajność systemu.
 11. Jednostki posiadające 7 i więcej JRG mogą wymagać indywidualnej konsultacji platformy sprzętowej serwera. Konsultacje takie wykonywane sa bezpłatnie w oparciu  o przekazane dane na temat wykorzystania systemu oraz analizy obciążenia systemu.

Pragniemy przypomnieć, że w przypadku użytkowania serwerów wyposażonych w macierze należy bezwzględnie posiadać kontroler RAID wyposażony w mechanizmy akceleracji, najczęściej jest to BBU (Bateryjne Podtrzymanie Cache) oraz włączony tryb “write-back”. Brak takiej konfiguracji drastycznie obniża szybkość działania całego systemu SWD-ST-PSP 2.5.

Dodatkowo należy zapewnić miejsce na kopie zapasowe, które tworzone są przez system SWD-ST-PSP 2.5. Podstawowa zasada to nie trzymanie kopii na tym samym dysku co baza danych. Kopiowanie backupów należy do zadań własnych osób odpowiedzialnych za utrzymanie sprzętu i sieci.

Wymagania sprzętowe dla stacji klienckiej obsługującej system SWD-ST-PSP 2.5 uruchamiany lokalnie z pliku EXE

Stacja kliencka musi spełniać wymagania minimalne:

 1. Procesor CPU– Porównywalny z Intel klasy i5/i7 lub nowszy
 2. Pamięć RAM – min. 6 GB
 3. Sieć LAN min. 100 mBit /s
 4. Monitor o rozdzielczości min. 1200×800, zalecany 1920×1080
Nota prawna:
Powyższe wymagania techniczno-organizacyjne są oficjalnymi i jedynymi wymaganiami wobec systemu SWD-ST-PSP 2.5. Powyższe wymagania anulują wszystkie poprzednie wersje wymagań, w jakiejkolwiek wersji.
Powyższe wymagania zostały opublikowane w dniu 16-12-2015r, aktualizacja 12.12.2022

Przypominamy, że z dniem 14 stycznia 2020 roku pomoc techniczna i aktualizacje dla systemu Windows 7 będą niedostępne. Co za tym idzie system SWD-ST-PSP 2.5 pracujący na systemie operacyjnym Windows 7 także nie będzie wspierany przez nasz serwis.


Przypominamy, że w 2020 roku zakończyło się wsparcie dla systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2008


Przypominamy, że 14 lipca 2015 roku zakończyło się wsparcie dla systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2003

CO TO OZNACZA W PRAKTYCE?
Po 14 lipca 2015 r. nie będą udostępniane nowe poprawki zabezpieczeń, poprawki niedotyczące zabezpieczeń, bezpłatne lub płatne wsparcie techniczne i aktualizacje zawartości technicznej online. Jednocześnie przypominamy o tym, że system Windows XP jest niewspierany od kwietnia 2014.
Więcej informacji na stronie : http://goo.gl/sWf94d


Przypominamy, że z dniem 8 kwietnia 2014 roku pomoc techniczna i aktualizacje dla systemu Windows XP będą niedostępne. Co za tym idzie system SWD-ST-PSP 2.5 pracujący na systemie operacyjnym Windows XP także nie będzie wspierany przez nasz serwis.